KLUBBENS VEDTÆGTER

§ 1Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune.

§ 2Klubbens formål er at fremme interesse for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt på alle niveauer, både for bredden og for eliten.

§ 2ARideklubben sætter sikkerheden meget højt, hvorfor alle ryttere uanset alder skal bære ridehjelm, når de færdes til hest på klubbens område.
Undtagelse ved stævner, hvor internationale regler kræver anden hovedbeklædning.

§ 3Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18.
De er ikke valgbare til bestyrelsen før de fylder 18 år, men har stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 16 år, se dog § 8.

En af indehaverne af forældremyndigheden til et medlem under 16 år, er stemmeberettiget til at afgive en stemme for samtlige sine medlemmer.
Pågældende er ikke valgbar til bestyrelsen med mindre vedkommende selv er medlem.
Er vedkommende selv stemmeberettiget kan pågældende ikke afgive stemme for medlemmer under 16 år.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer, men de har stemmeret.
Medlemskab er gældende fra den dato betaling af medlemskontingent er registreret på klubbens konto. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 
Det er medlemmets eget ansvar at få afmeldt betalingen, såfremt man ikke ønsker at være medlem. Afmelding sendes pr. mail til klubbens kasserer på mail kasserer@slrk.dkDer refunderes ikke for de evt. resterende dage efter afmelding.

§ 5Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted,
men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, se dog § 8.

§ 6A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden,
eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning kan være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.
På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingen; bestemmelsen om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

§ 6C I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer,
afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen, indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber
eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

§ 7 Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet betales årligt forud og er forfaldent til betaling 1 marts.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Alle som benytter ridecentret skal betale centerleje/kort for 1 dag, 1 md., 3 mdr., 6 mdr. eller 12 mdr. 

§ 8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og max. 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer eller forholdsvis samme antal, dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 5.
I tilfælde af formandens eller andet bestyrelsesmedlems fravær indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.
Såfremt suppleanternes pladser er ubesatte supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primærudvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.
Genvalg kan finde sted.
Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i en klubs bestyrelse:
Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.
Ansatte på etablissementet, hvor rideklubben holder til. 
Hvert udvalg kan efter behov for kortere eller længere tid tilknytte sekundære udvalg, som da repræsenteres i det primære udvalg, men ikke i bestyrelsen.
Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

§ 9 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden: 
1.Godkendelse af referat.
2.Meddelelser ved formanden.
3.Rapport fra udvalgene.
4.Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport.
5.Sportsudvalg.
6.Eventuelt.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst ½ af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives
ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 10 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubbens formand og kasserer tegner klubben udadtil ved underskrift og er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb og salg.

§ 11Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er lovlig indvarslet.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel,
ved orientering som opslag i rytterstuen og på klubbens hjemmeside. Medlemmer over 16 år har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Se dog § 4 og § 8.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4.Fastsættelse af medlemskontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse.
7.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8.Valg af juniorudvalg.
9.Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
10.Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Juniorudvalget fastsætter selv sine vedtægter.
Ved simpelt flertal forstås: Over halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 12 Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af loven skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13 Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver en skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktivers anvendelse afgøres på den opløsende generalforsamling. Eventuel formue anvendes til almennyttigt formål.

Vedtægterne træder i kraft, efter forelæggelse og godkendelse, på SLRKs stiftende generalforsamling torsdag den 3. august 1989 samt ordinære generalforsamling den 20. november 1990 og ordinær generalforsamling den 23. januar 1995.
§ 4, § 7A og § 11 er ændret ved generalforsamling 24.01.2002.
§ 4 er ændret ved generalforsamling 22.01.03.
§ 4, § 8 og § 11 er ændret ved generalforsamling 29.01.2004.
§1 er ændret ved generalforsamlingen 28.02.2006.
§ 10 og 11 er ændret ved generalforsamlingen 25.02.10.
§ 11 og 15 er ændret ved generalforsamlingen og § 2A tilføjet ved generalforsamlingen 25.02.2012.
§ 4 og 7 er ændret ved generalforsamling 25.02.2016.