Bestyrelse og udvalg

Da vi alle i bestyrelsen er frivillige og har vores jobs, heste og familie ved siden af, skal henvendelser ske på mailadresser - hvorefter besvarelse vil ske snarest muligt. Venligst respekterer at vi er frivillige og at vi svare hurtigst muligt.

Formand
Heidi Nielsen

Tel.: 28716226
Mail : formand@slrk.dk 

Funktionsbeskrivelse:

 • Tegner klubben ud af til.
 • Leder bestyrelsesmøderne.
 • Varetager i samarbejde med kasseren kontakt til kommunen
 • Varetager kontakt til naboerne på Nykobbelvej 2 samt godsejeren.
 • Er klubbens repræsentant i bestyrelsen for Fonden for Slagelse Rideklub
 • Udarbejder og forelægger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen.
 • Kontakt med relevante offentlige myndigheder på klubbens vegne
 • Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 4
 • Rideskole heste og udstyrs ansvarlig
 • Hovedansvarlig for klubbens ansatte
 • Hovedansvarlige for børneattester
 • Kontaktperson ved daglige opgaver hos staldpersonale
 • Ansvarlig for hø/halm/wrap leverandører til rideklubben
 • Kontaktperson til materielt anlæg
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem for personalesamtaler og APV
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter m.m. 
 • Ansvarlig for staldpersonalets funktionsområde (se stillingsbeskrivelser for disse)
 • Ansvarlig for klubbens forsikringsforhold
 • Ansvarlig for kontakt til pressen
 • Sørger for dagsorden/indkaldelse til bestyrelsesmøder.
 • Laver opslag til orientering for medlemmerne om forskellige arrangementer og informationer.
 • Kontaktperson for staldudvalg og staldpasser til bestyrelsen
 • Ridehusplan ansvarlig
 • Facilitets/baneleje ansvarlig
 • Danløn Sørger for lønregnskab samt udbetaling af løn til staldpersonale og underviserer
 • Reklameskilte ansvarlig


Næstformand: 
Christina Olsen

Mail : rideskole@slrk.dk / slrk@slrk.dk 

Funktionsbeskrivelse:

 • Skal træde i formandens sted ved dennes forfald.
 • Klubbens PR-ansvarlige for stævner og aktiviteter på SoMe
 • Webmaster - opdatere hjemmesiden med relevant information og nyheder m.m.
 • Laver opslag til orientering for medlemmerne om forskellige arrangementer og informationer.
 • Ajourføring af vedtægter og forretningsorden /funktionsbeskrivelser
 • Varetager kontakten til Dansk Ride forbund (DRF).
 • Er distriktsrepræsentant for klubben. Sørger for tilmelding til DRF’s repræsentantskabsmøde. Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 4
 • Stævneansvarlig - Udarbejde proportioner - søge terminer m.m. samt øvrige arrangementer
 • Rideskoleansvarlig - Udarbejdelse af skema/holdsammensætning for rideskole - Kontaktperson til underviserne og elever/forældre


Kasserer:
Mille Nielsen
kasserer@slrk.dk

Funktionsbeskrivelse:

 • Økonomi ansvarlig
 • Kontakt til klubbens bankforbindelser
 • Fører klubbens regnskab. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 • Opkræver kontingent og betaling for undervisning og opstaldning
 • Betaling og bogføring af klubbens indtægter og udgifter
 • Månedlig opfølgning på udeståender og rykning heraf
 • Foranlediger regnskabets revidering af klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen.
 • Ajourføring af medlemskartotek og diverse indberetning til DRF, D4 samt CFR
 • Sørger for ansøgninger til kommunen om medlems- og lokaletilskud.
 • Sørger for opdatering af klubbens oplysninger hos kommunen og DRF
 • Varetager sekretær funktionen
 • Sørger for referat af bestyrelsesmøder samt at få dette sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på hjemmesiden 
 • Rideskole partansvarlig
 • Kontaktperson for parter på rideskolen


Menigt medlemmer:


Michael Pedersen 
Mail : info@mipex.com

Funktionsbeskrivelse:

 • Rangliste ansvarlig 


Sophie Amalie Høgh Hansen

Funktionsbeskrivelse:   

 • Rideskole partansvarlig
 • Kontaktperson for parter på rideskolen


Mette Lynge

Funktionsbeskrivelse:

 • Kiosk ansvarlig

Funktionsbeskrivelse for alle medlemmer i Bestyrelsen:
 • Deltager i bestyrelsesmøder og andre møder efter nærmere aftale.
 • Deltager i gennemførelse af beslutninger, som er vedtaget på bestyrelsesmøder.
 • Deltager i tilrettelæggelse og gennemførelses af klubbens arbejdsdage.
 • Deltager som hjælper til stævner på matriklen og øvrige arrangementer.


Suppleant 2 årig:

 Connie Jørgensen

Suppleant 1 årig:

Laurana PedersenFUNKTIONSBESKRIVELSE UDVALG:

Stævneudvalg: Christina (Spring) Camilla (Dressur)
 • Planlægge, arrangere og afholde stævner.
 • Propositionsforslag til stævnekoordinator i D4

   Heidi: (Flere ønskes i udvalg)
 • Ansvarlig for springbanen både under stævner og til hverdag samt dennes vedligeholdelse. 
 • Ansvarlig for anskaffelse og vedligeholdelse af springmateriel. 
 • Forestår at arrangere ud- og indtagning af springmateriel forår/efterår.
 • Finder hjælpere til stævnerne. Forestår opsætning/nedtagning af dressurbanen.

Staldudvalg: Heidi, Hanne og Anette:

 • Står for daglig administration af klubbens stalde, herunder åbningstider og folde.
 • Udarbejder opstaldningskontrakter
 • Opdaterer foldplaner og planlægger weekendvagter. 
 • Møder med nye opstaldede
 • Opdatere ventelisten for bokse

Kioskudvalg: Mette 

 • Varetage kioskens drift ved forskellige arrangementer.
 • Finder selv hjælpere til disse arrangementer.

Juniorudvalg: Simone, Ida, Julie, Naya, Clara, Pelle, Linea, Sarah, Elena, Victoria

 • Planlægge, arrangere og afholde arrangementer for klubbens juniorer.
 • Stille med hjælpere til Ponytræk arrangementer.
 • Afholde strigle/pudse udstyr/omgang kurser i stalden
 • Kæpheste m.m. 

Sponsorudvalg: Heidi, Christina og Anne Kathrine 

 • Står for indhentelse af ærespræmier 
 • Står for indgåelse af almindelige sponsoraftaler 
 • Står for at søge om sponsorater via foreninger, fonde m.m. 

Materiale/Bane udvalg: Carsten, Mille og John

 • Materiel ansvarlig  
 • Ordne baner m. m
 • Ansvarlig for hø/halm/wrap på rideskolen/klubben

 Åbne udvalg:

 • Står for diverse indtjeningsarrangementer til rideskolen
 • Står for kurser under DRF, som f.eks. Ryttermærkekurser m.m.