Bestyrelse og udvalg:

Da vi alle i bestyrelsen er frivillige og har vores jobs og familie ved siden af, skal henvendelser ske på mailadresser - hvorefter besvarelse vil ske snarest muligt. Opkald på telefon skal ske mellem kl. 17:00 -20:00, da vi ikke kan besvare opkald i vores arbejdstid. SMS'er kan dog sendes hele dagen og besvares hurtigst muligt. 

Formand
Heidi Nielsen
Tel.: 28716226
Mail : formand@slrk.dk 

Funktionsbeskrivelse:

 • Tegner klubben ud af til.
 • Leder bestyrelsesmøderne.
 • Varetager i samarbejde med kasseren kontakt til kommunen
 • Varetager kontakt til naboerne på Nykobbelvej 2 samt godsejeren.
 • Udarbejder og forelægger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen.
 • Kontakt med relevante offentlige myndigheder på klubbens vegne
 • Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 4
 • Hovedansvarlig for klubbens ansatte
 • Hovedansvarlige for børneattester
 • Kontaktperson ved daglige opgaver hos staldpersonale
 • Kontaktperson til materielt anlæg
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem for personalesamtaler og APV
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter m.m. 
 • Ansvarlig for staldpersonalets funktionsområde (se stillingsbeskrivelser for disse)
 • Ansvarlig for klubbens forsikringsforhold
 • Ansvarlig for kontakt til pressen
 • Sørger for dagsorden/indkaldelse, som sendes til deltagerne 14 dage før Bestyrelsesmøde.
 • Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg
 • Laver opslag til orientering for medlemmerne om forskellige arrangementer og informationer.
 • Ajourføring af vedtægter og forretningsorden /funktionsbeskrivelser
 • Kontaktperson for staldudvalg og staldpasser til bestyrelsen


Næstformand
Karen Poppelvig
Tel.: 20964658
Mail : kpoppelvig@gmail.com

Funktionsbeskrivelse:

 • Skal træde i formandens sted ved dennes forfald.
 • Er klubbens repræsentant i bestyrelsen for Fonden for Slagelse Rideklub
 • Varetager kontakten til Dansk Rideforbund (DRF). Er distriktsrepræsentant for klubben. Sørger for tilmelding til DRF’s repræsentantskabsmøde. Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 4
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem som Stævnekoordinator herunder sammenfatte propositionsforslag, ansøger stævneterminer, koordinerer stævnerne.
 • Rideskoleansvarlig
 • Har det overordnede ansvar for rideskoledriften
 • Udarbejdelse af skema/holdsammensætning for rideskole
 • Kontaktperson til underviserne.
 • Daglig kontakt med elever, forældre og halvparter
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem som ansvarlig for rideskolens heste/ponyer stand, herunder tilkaldelse af dyrlæge og smed.
 • Udarbejde kvartalsvis liste over anvendelse af elevheste til brug for bestyrelsens vurdering til køb/salg.
 • Kordinere årets ridelejr – i samarbejde med undervisere og andre frivillige

Menigt medlemmer:


Michael Pedersen 

Mail : info@mipex.com

 • Ansvarlig for sponsorudvalg, sponsorgaver, reklameskilte
 • Rangliste ansvarlig 
 
Per Bech
 • Materiel ansvarlig  
 • Ansvarlig for hø/halm/wrap leverandører til Ridecentret


Vicki Groth  
 • Varetager sekretær funktionen
 • Sørger for referat af bestyrelsesmøder samt at få dette sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på hjemmesiden.


Christina Iben Olsen
 • Repræsentere SLRK ryttere udefra.
 • Coolunite info - CoolUnite Cup ansvarlig. 
 • Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 4
 • Klubbens PR-ansvarlige for stævner og aktiviteter på SoMe
 • webmaster - opdatere hjemmesiden med relevant information og nyheder m.m.

 • Funktionsbeskrivelse for alle medlemmer i Bestyrelsen:
  • Deltager i bestyrelsesmøder og andre møder efter nærmere aftale.
  • Deltage i gennemførelse af beslutninger, som er vedtaget på bestyrelsesmøder.
  • Deltager i tilrettelæggelse og gennemførelses af klubbens arbejdsdage.


  Mette Lynge

  • Kiosk ansvarlig


  Suppleant:

   Tania Seierø

  • Ridehusplan ansvarlig
  • Danløn Sørger for lønregnskab samt udbetaling af løn til staldpersonale og underviserer.
  Sophia Amalie Høgh Hansen 
  • Rideskole/part repræsentant   


  Ikke i Bestyrelsen:

  Kasserer
  Susanne Ravn
  Mail : kasserer@slrk.dk


  Funktionsbeskrivelse:

  • Fører klubbens regnskab. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
  • Opkræver kontingent og betaling for undervisning og opstaldning
  • Betaling og bogføring af klubbens indtægter og udgifter
  • Månedlig opfølgning på udeståender og rykning heraf
  • Foranlediger regnskabets revidering af klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen.
  • Ajourføring af medlemskartotek og diverse indberetning til DRF, D4 samt CFR
  • Kontakt til klubbens bankforbindelser
  • Sørger for ansøgninger til kommunen om medlems- og lokaletilskud.
  • Sørger for opdatering af klubbens oplysninger hos kommunen og DRF


FUNKTIONSBESKRIVELSE UDVALG:

Stævneudvalg:
 • Planlægge, arrangere og afholde stævner.
 • Propositionsforslag til stævnekoordinator.
 • Ansvarlig for springbanen både under stævner og til hverdag samt dennes vedligeholdelse. 
 • Ansvarlig for anskaffelse og vedligeholdelse af springmateriel. 
 • Forestår at arrangere ud- og indtagning af springmateriel forår/efterår.
 • Finder hjælpere til stævnerne. Forestår opsætning/nedtagning af dressurbanen.

Staldudvalg:

 • Står for daglig administration af klubbens stalde, herunder åbningstider og folde.
 • Udarbejder opstaldningskontrakter
 • Opdaterer fold og foderplanner samt planlægger weekendvagter. 
 • Møder med nye opstaldere
 • Opdatere ventelisten for bokse

Kioskudvalg:

 • Varetage kioskens drift ved forskellige arrangementer.
 • Finde selv hjælpere til disse arrangementer.

Juniorudvalg:

 • Planlægge, arrangere og afholde arrangementer for klubbens juniorer.
 • Stille med hjælpere til Ponytræk arrangementer.
 • Afholde strigle/pudse udstyr/omgang kurser i stalden

Sponsorudvalg:

 • Står for indhentelse af ærespræmier samt kontakt til sponsorer.
 • Står for indgåelse af almindelige sponsoraftaler

 Åbne udvalg:

 • Stå for diverse indtjeningsarrangementer.
 • Står for kurser under DRF, som f.eks. Ryttermærkekurser og licenskurser