BESTYRELSEN og UDVALG I SLRK

Da vi alle i bestyrelsen er frivillige og har vores jobs og familie ved siden af, skal henvendelser ske på mailadresser - hvorefter besvarelse vil ske snarest muligt. Opkald på telefon skal ske mellem kl. 17:00 -20:00, da vi ikke kan besvare opkald i vores arbejdstid. SMS'er kan dog sendes hele dagen og besvares hurtigst muligt. 

Formand

Heidi Nielsen
Tel.: 
28716226
Mail : formand@slrk.dk 

Funktionsbeskrivelse:

 • Tegner klubben ud af til.
 • Leder bestyrelsesmøderne.
 • Varetager i samarbejde med kasseren kontakt til kommunen
 • Varetager kontakt til naboerne på Nykobbelvej 2 samt godsejeren.
 • Udarbejder og forelægger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen.
 • Kontakt med relevante offentlige myndigheder på klubbens vegne
 • Hovedansvarlig for klubbens ansatte
 • Hovedansvarlige for børneattester
 • Kontaktperson ved daglige opgaver hos staldpersonale
 • Kontaktperson til materielt anlæg
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem for personalesamtaler og APV
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter m.v.U
 • Ansvarlig for staldpersonalets funktionsområde (se stillingsbeskrivelser for disse)
 • Ansvarlig for klubbens forsikringsforhold
 • Ansvarlig for kontakt til pressen
 • Sørger for dagsorden/indkaldelse, som sendes til deltagerne 14 dage før Bestyrelsesmøde.
 • Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg
 • Laver opslag til orientering for medlemmerne om forskellige arrangementer og informationer.
 • Ajourføring af vedtægter og forretningsorden /funktionsbeskrivelser
 • Kontaktperson for staldudvalg og staldpasser til bestyrelsen


Næstformand
Karen Poppelvig
Tel.: 
20964658
Mail : kpoppelvig@gmail.com

Funktionsbeskrivelse:

 • Skal træde i formandens sted ved dennes forfald.
 • Er klubbens repræsentant i bestyrelsen for Fonden for Slagelse Rideklub
 • Varetager kontakten til Dansk Rideforbund (DRF). Er distriktsrepræsentant for klubben. Sørger for tilmelding til DRF’s repræsentantskabsmøde. Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 4
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem som Stævnekoordinator herunder sammenfatte propositionsforslag, ansøger stævneterminer, koordinerer stævnerne.
 • Rideskoleansvarlig
 • Har det overordnede ansvar for rideskoledriften
 • Udarbejdelse af skema/holdsammensætning for rideskole
 • Kontaktperson til underviserne.
 • Daglig kontakt med elever, forældre og halvparter
 • Står i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem som ansvarlig for rideskolens heste/ponyer stand, herunder tilkaldelse af dyrlæge og smed.
 • Udarbejde kvartalsvis liste over anvendelse af elevheste til brug for bestyrelsens vurdering til køb/salg.
 • Kordinere årets ridelejr – i samarbejde med undervisere og andre frivillige

Kasserer
Susanne Ravn
Mail : 
kasserer@slrk.dk


Funktionsbeskrivelse:

 • Fører klubbens regnskab. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 • Fremlægger regnskabs- og budgetstatus for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmøderne
 • Sørger for lønregnskab samt udbetaling af løn til staldpersonale og underviserer. 
 • Opkræver kontingent og betaling for undervisning og opstaldning
 • Betaling og bogføring af klubbens indtægter og udgifter
 • Månedlig opfølgning på udeståender og rykning heraf
 • Foranlediger regnskabets revidering af klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen.
 • Ajourføring af medlemskartotek og diverse indberetning til DRF, D4 samt CFR
 • Kontakt til klubbens bankforbindelser
 • Sørger for ansøgninger til kommunen om aktivitets- og lokaletilskud.
 • Sørger for opdatering af kluboplysninger hos kommunen og DRF
 • Midlertidig webmaster - opdatere hjemmesiden med relevant information, nyheder og aktivitetskalender.
 • Kontaktperson for Juniorudvalg
 • Ansvarlig for hø/halm/wrap leverandører til Ridecentret

Menigt medlem


Michael Pedersen 

Mail : info@mipex.com

 • Ansvarlig for sponsorudvalg, sponsorgaver, reklameskilte
 • Rangliste ansvarlig 
 
Per Bech
 • Materiel ansvarlig  

Vicki Groth  
 • Kiosk ansvarlig 
 • Plus varetager sekretær funktionen
 • Sørger for referat af bestyrelsesmøder samt at få dette sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på hjemmesiden.


Christina Iben Olsen
 • Mening Medlem
         
 Funktionsbeskrivelse for alle medlemmer i Bestyrelsen:
 • Deltager i bestyrelsesmøder og andre møder efter nærmere aftale.
 • Deltage i gennemførelse af beslutninger, som er vedtaget på bestyrelsesmøder.
 • Deltager i tilrettelæggelse og gennemførelses af klubbens arbejdsdage.

Suppleant:

 Tania Seierø

 • Ridehusplan ansvarlig
 • Danløn
Sophia Amalie Høgh Hanse 
 • Rideskole/part repræsentant   


FUNKTIONSBESKRIVELSE UDVALG

Stævneudvalg
 • Planlægge, arrangere og afholde stævner.
 • Propositionsforslag til stævnekoordinator.
 • Ansvarlig for springbanen både under stævner og til hverdag samt dennes vedligeholdelse. 
 • Ansvarlig for anskaffelse og vedligeholdelse af springmateriel. 
 • Forestår at arrangere ud- og indtagning af springmateriel forår/efterår.
 • Finder hjælpere til stævnerne.Forestår opsætning/nedtagning af dressurbanen.

Staldudvalg

 • Står for daglig administration af klubbens stalde, herunder åbningstider og folde.
 • Udarbejder opstaldningskontrakter
 • Opdaterer fold og foderplanner samt planlægger weekendvagter. 
 • Møder med nye opstaldere
 • Opdatere ventelisten for bokse

Kioskudvalg

 • Varetage kioskens drift ved forskellige arrangementer.
 • Finde selv hjælpere til disse arrangementer.

Juniorudvalg

 • Planlægge, arrangere og afholde arrangementer for klubbens juniorer.
 • Stille med hjælpere til Ponytræk arrangementer.
 • Afholde strigle/pudse udstyr/omgang kurser i stalden

Sponsorudvalg

 • Står for indhentelse af ærespræmier samt kontakt til sponsorer.
 • Står for indgåelse af almindelige sponsoraftaler

 Åbne udvalg

 • Stå for diverse indtjeningsarrangementer.
 • Står for kurser under DRF, som f.eks. Ryttermærkekurser og licenskurser